Doelstelling

Doelstelling van Namiro (Natuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening)

Namiro staat voor groene en waardevolle natuur, een gezond milieu en leefbare ruimtelijke ordening. Namiro is gesprekspartner bij vraagstukken over natuur, milieu en ruimtelijke ordening waarin veelsoortige belangen van veel verschillende partijen samenkomen. Bijvoorbeeld burgers die hun huis willen (ver)bouwen, ondernemers die hun bedrijf willen vestigen of uitbreiden, projectontwikkelaars die willen investeren in de regio. En ook gemeenten, die bestemmingsplannen willen opstellen of wijzigen, maar ook
tot taak hebben te toetsen of al die plannen wel voldoen aan wettelijke voorschriften en vergunningen. Allemaal menselijke belangen, en ieder heeft in zijn of haar belang naar zijn gevoel of overtuiging ‘gelijk’.
In al die menselijke belangen behartigt Namiro de belangen van de natuur. De natuur kan dat niet zelf maar loopt wel het risico het onderspit te delven, helaas vaak daar waar het gaat om economische belangen. Namiro werkt altijd onafhankelijk, ongeacht de politieke kleur van de partijen in de verschillende procedures en zij wil ook geen oordeel geven over hun belang. Namiro houdt zich aan algemeen geldende juridische procedures en zet zich ervoor in dat die worden nageleefd, juist om aan het belang van de natuur zoveel mogelijk recht te doen. Uiteindelijk ligt daar toch het beste resultaat: dat waarbij iedereen krijgt wat hij/zij wil hebben zonder daarbij een ander en zijn belang te schaden.
Dat vraagt om zorgvuldig overleg. Namiro is zelf ook actief in het verwerven van nieuwe natuur, zoals het regelen van broedkasten voor de gierzwaluw, het onderhoud van het Kooibos en zij organiseert regelmatig wandelingen en excursies. Namiro geeft informatie over haar activiteiten via de Namiro-nieuwsbrief en via haar website. Daarnaast probeert Namiro aandacht te vragen voor de procedures waarin zij belanghebbende is door de lokale kranten daarvoor te interesseren door middel van artikelen en interviews.
Namiro is medeoprichter van Stichting De Brabantse Wal (www.brabantsewal.nl) en heeft zitting in dit bestuur. Wij werken samen met gelijk gestemde groeperingen en zijn aangesloten bij de Brabantse Milieu Federatie.